Home Men and Women Quotes Italian men do appreciate beautiful women. They’re not afraid...